کاردستی سنگ ها و طبقه بندی سنگ ها و آزمایش انواع خاک و درست کردن شکل با سفال

خواندن مجله رشد و تمرین خواندن جمله ها و نوشتن

جشن دهه فجر و دادم جوایز به دانش آموزان رتبه بندی از اول تا سوم و رتبه های پیام قرآنی و روزنامه دیواری و جابر بن حیان

جشن یاد گرفتن نام دانش آموزان

کاردستی های کلاس با توجه به نشانه ی تدریس شده

تثبیت نشانه ها با خمیر بازی

تشخیص نشانه ها با مشخص کردن رنگ ( مجله رشد )

جشن مهر اول

بازی ماهی گیری با کارت نشانه

آموزش بستن کفش توسط دانش آموزان ( کارگاه خلاقیت )